Изисквания при съхранението на химични вещества и смеси | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg  |  Seminari.bg | Sporter.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

Изисквания при съхранението на химични вещества и смеси

Обучение

16. 06 2017 - 16. 06 2017
гр. Варна: ул. "Братя Шкорпил" № 30, Хотел Бутик Сплендид
инж. Станислав Николов, Веселин Панайотов
Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с безопасното съхранение на химични вещества и смеси, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.
Отстъпки
Ранна резервация: до 06. 06 2017 - 168.00 лв.
Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 20% на участник
Цената включва: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали
Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с безопасното съхранение на химични вещества и смеси, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.    

§ Ще представим и разясним спецификите на действащата нормативна база, касаеща съхранението на химичните вещества и смеси; прилагането на практика на информацията, съдържаща се в информационните листове за безопасност; изискванията към складовете за съхранение; изготвянето на оценка на безопасността на съхранение на химичните вещества и смесите; изготвянето на доклад от извършена класификация на предприятието/съоръжението и др.

§ Ще даваме примери от практиката си и ще анализираме реални ситуации.

§ Ще имате възможност да задавате въпроси и да споделяте казуси, с разрешаването на които срещате затруднения.

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, като включва теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за:
§ Лицата, отговорни за безопасното съхранение на химични вещества и смеси;
§ Лицата, имащи право на достъп до складовете с химични вещества и смеси;
 
§ Лицата, работещи с химични вещества и смеси;
          
§ Лицата по чл. 4, т. 10 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 
§ ​Лицата по чл. 13, т. 3 от Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.
    
Водещи на обучението са инж. Станислав Николов и Веселин Панайотов - консултанти по околна среда и безопасност и здравe при работа.
Продължителност: 1 ден, от 10.00 до 17.00 часа.

Такса за участие: 175 лева, без ДДС. 
Отстъпка 20%: при ранни записвания до 06.06.17 г., при участие на повече от един участник от една и съща фирма, или при участие и в обучението, насрочено за 15.06.17 г./21.06.17 г. на тема "Етикетиранe и опаковане на химични вещества и смеси". 
Плащането става по банков път. В посочената сума са включени: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.


Регистрация можете да направите като заплатите таксата за участие и се обадите на някой от посочените по-долу мобилни номера, като представите следната информация: трите имена и длъжност на лицето, което ще присъства; телефон и имейл за връзка; наименование и адрес на представляваното юридическото лице; данни за издаване на фактура.
За информация и регистрация: 0888 956 901 | 0877 774 215   
   ​