Водене на отчетност за дейностите по отпадъци – преход към новата Национална информационна система Отпадъци НИСО | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

Водене на отчетност за дейностите по отпадъци – преход към новата Национална информационна система Отпадъци НИСО

Обучение

Обучение
16. 11 2017 - 16. 11 2017
гр. София: ул. "Сердика" № 13, Бизнес център, ет. 2. Сградата се намира в близост до Министерство на околната среда и водите.
инж. Станислав Николов, Веселин Панайотов
Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите, както и с действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с отчетността на отпадъците, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.
Отстъпки
Ранна резервация: до 10. 11 2017 - 189.00 лв.
Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 10% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участ

Отправна точка за провеждане на обучението е влизащото в сила от 01.01.2018 г. изискване, поставено в. чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, отчетността и предоставянето на информация, да се извършва чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от ИАОС.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите, както и с действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с отчетността на отпадъците, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.  

§Ще представим и разясним спецификите на действащата нормативна база, касаеща отчитането на отпадъците, изискванията към различните документи и отчетни книги, които съпътстват образуването и съхраняването на мястото на образуване на отпадъци, събирането и транспортирането, както и третирането на отпадъци.

§Ще обсъдим очакваните промени на нормативни актове, както и задължителното отчитане от 01.01.2018 г. в НИСО.

§Ще дадем примери за регистрация, водене на отчетност и изготвяне на документи в НИСО. Ще обърнем внимание на тънките моменти и ще ви покажем новите такива.
 
§ Ще разгледаме в детайли изискванията за попълване на отделните приложения на отчетни книги и годишните отчети по отпадъци.
 
§ Ще даваме примери от практиката си и ще анализираме реални ситуации.
 
§ Ще имате възможност да задавате въпроси и да споделяте казуси, с разрешаването на които срещате затруднения.
 
Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, включващо теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящ е за:
§ Лица, отчитащи количествата отпадъци, които се образуват, биват транспортиране, предварително обработвани, оползотворявани или обезвреждани.
§ Лица отговорни за управлението и работата с производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;
§ Лица, извършващи дейности с отпадъци: лица, извършващи транспортиране отпадъци; оператори на съоръжения за подготовка за оползотворяване и рециклиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване и третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи, лица, които обезвреждат отпадъци.

Такса за участие: 175 лева, без ДДС. 
Отстъпка 10%:
 за членове на АСУОС, при ранни записвания до 10.11.17 г., при участие на повече от един участник от една и съща фирма, или при участие и в обучение на тема: "Актуални изисквания при управлението на производствени, опасни и строителни отпадъци", което ще се проведе на 15-ти и 22-ри ноември, съответно в гр. София и гр. Варна. 
 
В посочената сума са включени: удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.
Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението. 
 
Регистрация можете да направите като заплатите таксата за участие и се обадите на някой от посочените по-долу мобилни номера или изпратите заявка за участие на един от посочените имейли, като представите следната информация: трите имена и длъжност на лицето, което ще присъства; телефон и имейл за връзка; наименование и адрес на представляваното юридическо лице; данни за издаване на фактура.