ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ В СТРОИТЕЛСТВОТО | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | ИмейлиПсихолози Ресторанти

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ В СТРОИТЕЛСТВОТО

15. 02 2018 - 15. 02 2018
София ул. "Ген. Никола Жеков" № 24
инж. Борис Петров
На това обучение подлежат работодатели, ръководещите процесите във фирмата, лицата провеждащи инструктаж, длъжностните лица по безопасност и здраве във фирмата, членовете на КУТ/ГУТ. За неизвършване на тези обучения работодателите носят административно-наказателна отговорност по чл. 413, ал.2 от КТ.
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
при 2 записани 5% на участник
при повече от 3 записани 10% на участник
Цената включва: учебни материали, кафе пауза

ОБУЧЕНИЕ ЗА

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ В СТРОИТЕЛСТВОТО

На това обучение подлежат работодатели, ръководещите процесите във фирмата, лицата провеждащи инструктаж, длъжностните лица по безопасност и здраве във фирмата, членовете на КУТ/ГУТ.

За неизвършване на тези обучения работодателите носят административно-наказателна отговорност по чл. 413, ал.2 от КТ.

След проведеното обучение получавате Удостоверение за :

Преминато обучение в съответствие с изискванията на Наредба № РД-07-2/16.12.2009г;

Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството съгласно учебна програма, утвърдена от Камара на строителите в България, НАПОО, ИА „ГИТ”, Федерация „СИВ” към КТ „Подкрепа” и ФНСС към КНСБ.

ПРОГРАМА

ДЛЪЖНОСТНО  ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

/Съгласно минимална учебна програма, утвърдена от Камара на строителите в България, НАПОО, ИА „ГИТ”, Федерация „СИВ” към КТ „Подкрепа” и ФНСС към КНСБ/

Тема 1: Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд в строителството. Основни причини за допускане на трудови злополуки при изпълнение на строително – монтажни работи.

Тема 2: Принципи за безопасност, осигуряващи прилагането на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително – монтажни работи.

Тема 3: Участници в строителния процес. Задължения на възложителя, проектанта, координатора по ЗБУТ, строителя, техническия ръководител, бригадира, машиниста и работника за предотвратяването на злополуки.

Тема 4: Организация на строителната площадка за безопасно изпълнение на строително – монтажни работи. План по безопасност и здраве. Оценка на риска.

Тема 5: Организация на инструктажите в строителната фирма. Инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната площадка.

Тема 6: Задължения на длъжностните лица по безопасност и здраве.

 Допълнителна дата за обучение: 18.12.2017 г.

За контакти: 0884 200 980

[email protected]

http://cpoviana.com/

https://www.facebook.com/CPOVIANA/