МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | Seminari.bg
MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

 

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Човешки ресурси | Търговски умения | Образование | Обучение

12. 05 2017 - 04. 06 2017
София, бул.Патриарх Евтимий 36 А
инж. Ирена Перфанова, псих. Николай Ганчев, адв. д-р Бисерка Маринова, д-р Николинка Игнатова, доц.д-р Георги Андонов, инж. Румен Павлов, инж. Мариана Стаменова, адв. Росица Николова, инж. Христо Георгиев, Цветан Томчев
Учебната програма е насочена към брокери с по-кратък практически опит, както и за всички останали, които имат нужда от повече теоретични знания. Програмата има и подготвителен характер за бъдещо валидиране на знания за получаване на професионална квалификация по професия "Брокер"
Отстъпки

Отстъпки за брой записани участници
Цената включва: кафе-паузи, материали, изпит, оценяване, сертификат

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ОСНОВНИ МОДУЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО – 84 часа с включен изпит

МОДУЛ 1 - ГЛОБАЛНИ АСПЕКТИ НА ПРОФЕСИЯТА "БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" – 2 уч.часа
КРЕДИТ - 2 ТОЧКИ
ИМОТЪТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНСТРУМЕНТ
МЕСТНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ СТРУКТУРИ
ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПОСРЕДНИК ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АГЕНТИТЕ И БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ЕТИЧНИ НОРМИ

МОДУЛ 2 - ПСИХОЛОГИЯ НА БИЗНЕСА – 6 уч. часа
КРЕДИТ - 4 ТОЧКИ
ПСИХОЛОГИЯ НА СДЕЛКАТА ПСИХОЛОГИЯ И ПОВЕДЕНИЕ НА СТРАНИТЕ В ЕДНА СДЕЛКА
ПСИХОЛОГИЯ И ПОВЕДЕНИЕ НА ПОСРЕДНИКА
ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И ПОДХОДИ

МОДУЛ 3 - ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – 4 уч.часа
КРЕДИТ - 3 ТОЧКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ОСНОВИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
КАТЕГОРИИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СПЕЦИФИКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ТЯХ

МОДУЛ 4 - ОЦЕНЯВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - 4 уч.часа
КРЕДИТ - 2 ТОЧКИ
ТЕОРИЯ ЗА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
МЕТОДИ И ПОДХОДИ

МОДУЛ 5 - ПРАВНИ АСПЕКТИ ПРИ СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 16 уч.часа
КРЕДИТ - 12 ТОЧКИ
СЪЩНОСТ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ ПРАВНА ГЛЕДНА ТОЧКА
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА
ЗАКОН ЗА НАСЛЕДСТВОТО
ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДАРЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЕ
АЛИАТОРНИ ДОГОВОРИ, ОТСТЪПЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА / ПОЛЗВАНЕ, ЗА СТРОЕЖ, ЗА ПРЕМИНАВАНЕ
НАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ
РАБОТА С ДОГОВОРИ И ДОКУМЕНТИ
ПРОВЕРКА ЗА ТЕЖЕСТИ, ПРАВЕН СТАТУТ
ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С НОТАРИУС И АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

МОДУЛ 6 - КРЕДИТИРАНЕ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 2 уч. часа
КРЕДИТ - 1 ТОЧКА
В сътрудничество с банкова институция

МОДУЛ 7 - ГРАДОУСТРОЙСТВО – Технически аспекти ЗЕМЯ - 8 уч. часа
КРЕДИТ - 5 ТОЧКИ
КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ, ЕЛЕМЕНТИ, КАРТИ, ПАРАМЕТРИ
ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЯ / ТЕРМИНОЛОГИЯ /
ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, АКТОВЕ, УДОСТОВЕРЕНИЯ, СХЕМИ
РАЗЧИТАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ КАРТИ, СКИЦИ, СХЕМИ
ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ

МОДУЛ 8 - ГРАДОУСТРОЙСТВО – Технически аспекти СГРАДИ - 8 уч. часа
КРЕДИТ - 5 ТОЧКИ
ОСНОВНИ КОНСТРУКТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА СГРАДИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КВАДРАТУРИ 
ДЕФИНИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ПОНЯТИЯ
ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, АКТОВЕ, УДОСТОВЕРЕНИЯ, СХЕМИ

МОДУЛ 9 - ГРАДОУСТРОЙСТВО И СДЕЛКИ СЪС ЗЕМЯ, ПРАВНИ АСПЕКТИ – 8 уч. часа
КРЕДИТ - 6 ТОЧКИ
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, НАРЕДБИ, ПРАВИЛНИЦИ
ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С РАЗЛИЧЕН СТАТУТ И ИМОТИ В СТРОЕЖ
РАБОТА С ДОГОВОРИ И ДОКУМЕНТИ, СКИЦИ, ПЛАНОВЕ

МОДУЛ 10 - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 6 часа
КРЕДИТ - 4 ТОЧКИ
ПОНЯТИЕ, КАТЕГОРИИ, ОСОБЕНОСТИ
СКИЦИ, ПЛАНОВЕ, ДОКУМЕНТИ ЗА ЛЕГИТИМАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТ
КОМАСАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ЕТАПИ, ИНСТИТУЦИИ, ДОКУМЕНТИ, НАТУРА 2000
РЕСТИТУЦИЯ, ТКЗС
ГОРИ И ГОРИСТИ МЕСТНОСТИ, ИЗСИЧАНЕ НА ГОРИСТИ МЕСТНОСТИ - ОСОБЕНОСИ

МОДУЛ 11 - БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ – 8 уч. часа
КРЕДИТ - 4 ТОЧКИ
БИЗНЕС ЕТИКЕТ И СЕБЕПРЕДСТАВЯНЕ
СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА БИЗНЕС ПРЕГОВОРИТЕ
ОСНОВНИ ТЕХНИКИ, ВЪЗПРИЯНИЯ, ИЗРАЗЯВАНЕ
КОГАТО ПОСРЕДНИКЪТ ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДНАТА ИЛИ ДВЕТЕ СТРАНИ В СДЕЛКА
МЕДИАЦИЯ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ЕКСКЛУЗИВНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТ И ПОСРЕДНИК
КАК ДА ПРИВЛИЧАМЕ КЛИЕНТИ ЧРЕЗ ПРЕГОВОРИ
СПОДЕЛЯНЕ НА БИЗНЕС

МОДУЛ 12 - МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА В БИЗНЕСА С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 8 уч.ч.
КРЕДИТ - 4 ТОЧКИ
СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЯ
ИЗТОЧНИЦИ ЗА РЕКЛАМА И МАРКЕТИРАНЕ
РЕКЛАМНИ И МАРКЕТИГОВИ ПОДХОДИ
ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
ПРИВЛИЧАНЕ НА КЛИЕНТИ ЧРЕЗ МАРКЕТИНГОВИ ПОДХОДИ

МОДУЛ 13 - ФОТОГРАФИЯ ЗА АГЕНТИ И БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 4 уч.ч.
КРЕДИТ - 1 ТОЧКА
СНИМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ - 4 часа - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ИЗПИТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ПРОФЕСИЯ
ИЗПИТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ  И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Директор ЦПО - Стефана Кафтанджиева
0882 269687
e-mail: [email protected] 

ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ
Банка: Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG 26 FINV 9150 10 BG N00P 35 - левова сметка
BIC: FINVBGSF
Бенефициент: НСНИ
Основание за плащане: Обучение за брокери - / датата на курса /